Welcome
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สุก1111111111111
1111111111111

ประกาศเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองข้างถนนสายแม่ใจ - แม่นาเรือ (ทางหลวง ๑๑๙๓)
แจ้งผลการขายโดยวิธีขายเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก
ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศเผยราคากกลางโครงการปรับปรุงห้องประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก
ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ ๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๑-๐๐๐๙ สายหมู่ที่ ๓ ซอย ๑ เชื่อมสายทางอ่างเก็บน้ำแม่จว้า ตำบลแม่สุก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสน้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำแม่สุก

Total 40 Record : 4 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ]Next>>


มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตราการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

Total 80 Record : 8 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]Next>>

รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงาานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวัยที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

Total 29 Record : 3 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ]Next>>นายจตุรงค์ สุวรรณะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายสุทธิพงษ์ ติ๊บบุญเรือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายชนะพล เครือนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


login
dowpdf
samasig
::: ลิงค์หน่วยงานราชการ


วันไหนมีอะไร
Un title page
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
เลขที่ 289 หมู่ 10 บ้านแม่สุกน้ำล้อม ตำบลแม่สุก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทร 054-079720
โทรสาร 054-079721

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com