Welcome
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สุก1111111111111
1111111111111

ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรทุ่งนาใหม่่ โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่สุกเหนือหมู่ที่ ๑
ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรทุ่งป่าไผ่ โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่สุกเหนือหมู่ที่ ๑
ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกซอยหน้าบ้านนายเนตร แก้วตา) บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ ๔
ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังโรงเรียนแม่จว้า) บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ ๓
ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสมิง เหมยน้อย ถึงบ้านนายพจน์ แก้วริน บ้านแม่สุกดอย หมู่ที่ ๙
ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายแหลง ฝั้นจุมปู) บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ ๓
ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายเที่ยง อินเป็ง) บ้านแม่จว้า หมู่ที่ ๘
ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกซอยบ้านนายเลื่อน กันหล้า) บ้านแม่สุก หมู่ที่ ๒
ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๒ แยกซอยหน้าบ้านนายธนวัฒน์ แก้วตา) หมู่ที่ ๖
ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกซอยหน้าบ้านนางอรสา สอนน้อย) หมู่ที่ ๗

Total 69 Record : 7 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]Next>>


กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฎิบัติราชการแทน
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตราการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

Total 82 Record : 9 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]Next>>

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงาานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงาานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Total 34 Record : 4 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ]Next>> 


login
dowpdf
samasig
::: ลิงค์หน่วยงานราชการ


วันไหนมีอะไร
Un title page
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
เลขที่ 289 หมู่ 10 บ้านแม่สุกน้ำล้อม ตำบลแม่สุก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทร 054-079720
โทรสาร 054-079721

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com