Welcome
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สุก1111111111111
1111111111111

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๓ ซอย ๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำแม่สุก หมู่ที่ ๑
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๓ ซอย ๑ เชื่อมสายทางอ่างเก็บน้ำแม่จว้า
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง คสล.ลำห้วยแม่สุก บ้านแม่สุกกลาง หมู่ที่ ๖
ประกาศเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแม่จว้า บ้านแม่จว้า หมู่ ๘

Total 40 Record : 4 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ]Next>>


การมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
การมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
มาตราการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยงกับป้ายโฆษณษบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน
มาตราการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
คู่มือการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓

Total 80 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]Next>>

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
รายงาานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
รายงาานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รายงาานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานการเงินประจำเดือนสืงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Total 29 Record : 3 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3นายจตุรงค์ สุวรรณะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายสุทธิพงษ์ ติ๊บบุญเรือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายชนะพล เครือนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


login
dowpdf
samasig
::: ลิงค์หน่วยงานราชการ


วันไหนมีอะไร
Un title page
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
เลขที่ 289 หมู่ 10 บ้านแม่สุกน้ำล้อม ตำบลแม่สุก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทร 054-079720
โทรสาร 054-079721

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com