Welcome
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สุก1111111111111
1111111111111

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้การคัดเลือก และสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายทุ่งป่าซาง เลียบลำห้วยแม่จว้า
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายทุ่งก๊อด หมู่ที่ ๑๐ โดยการลงดินถม
ประกาศเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองข้างถนนสายแม่ใจ - แม่นาเรือ (ทางหลวง ๑๑๙๓)

Total 69 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ]Next>>


การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำล
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวํฒนธรรม
คำสั้งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
คำสังแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
คำสังแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)

Total 82 Record : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]Next>>

รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานการเงินประจำเดือนสืงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Total 34 Record : 4 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 


login
dowpdf
samasig
::: ลิงค์หน่วยงานราชการ


วันไหนมีอะไร
Un title page
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
เลขที่ 289 หมู่ 10 บ้านแม่สุกน้ำล้อม ตำบลแม่สุก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทร 054-079720
โทรสาร 054-079721

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com