Welcome
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สุก1111111111111
1111111111111

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแม่สุก หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สุก
ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่จว้ากลางหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สุก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปป่าช้า บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ ๗
ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสายเลียบลำน้ำแม่จว้า หมู่ที่ ๓,๔,๕ และ หมู่ที่ ๘
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Total 40 Record : 4 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4


คำสั่งมอบหมายหน้าที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำล
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวํฒนธรรม
คำสั้งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
คำสังแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
คำสังแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนพัฒนาบุคคลากร

Total 80 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]Next>>


Total 29 Record : 3 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ]Next>>นายจตุรงค์ สุวรรณะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายสุทธิพงษ์ ติ๊บบุญเรือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายชนะพล เครือนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


login
dowpdf
samasig
::: ลิงค์หน่วยงานราชการ


วันไหนมีอะไร
Un title page
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
เลขที่ 289 หมู่ 10 บ้านแม่สุกน้ำล้อม ตำบลแม่สุก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทร 054-079720
โทรสาร 054-079721

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com