Welcome
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สุก1111111111111
1111111111111


Total 40 Record : 4 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]Next>>


แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแยกตามงบ
มาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาวะแก่ประชาชน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

Total 80 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8


Total 29 Record : 3 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ]Next>>นายจตุรงค์ สุวรรณะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายสุทธิพงษ์ ติ๊บบุญเรือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายชนะพล เครือนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


login
dowpdf
samasig
::: ลิงค์หน่วยงานราชการ


วันไหนมีอะไร
Un title page
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
เลขที่ 289 หมู่ 10 บ้านแม่สุกน้ำล้อม ตำบลแม่สุก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทร 054-079720
โทรสาร 054-079721

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com