Welcome
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สุก1111111111111
1111111111111

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแม่สุก หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สุก
ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่จว้ากลางหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สุก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปป่าช้า บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ ๗
ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสายเลียบลำน้ำแม่จว้า หมู่ที่ ๓,๔,๕ และ หมู่ที่ ๘
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Total 80 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8


รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
รายงานงบประมาณรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

Total 86 Record : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ]Next>>


Total 51 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]Next>> 


login
dowpdf
samasig
::: ลิงค์หน่วยงานราชการ


วันไหนมีอะไร
Un title page
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
เลขที่ 289 หมู่ 10 บ้านแม่สุกน้ำล้อม ตำบลแม่สุก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทร 054-079720
โทรสาร 054-079721

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com